Opšti uslovi

1 Uvodne odredbe

1.1 Opšti uslovi i pravila odnose se na sve usluge koje nudi kompanija K&J GROUP, storitve, d.o.o., sa sedištem u Ulici Roberta Hvalca 8, 2000 Maribor, Slovenija (u daljem tekstu „pružalac usluga“) ili u svim pravnim i poslovnim odnosima između pružaoca usluga i klijenta, osim ako se pružalac usluga i klijent pismeno ne dogovore o korišćenju različitih uslova i odredbi. Opšti uslovi su osnova svih ugovora sklopljenih između pružaoca usluga i klijenta.

1.2 Kada se narudžba vrši putem e-pošte ili telefona, smatra se da je klijent pročitao ove opšte uslove i u potpunosti se sa njima saglasio.

2 Pružalac usluga, klijent i usluga

2.1 Pružalac usluga je kompanija K&J GROUP, storitve, d.o.o., sa sedištem u Ulici Roberta Hvalca 8, 2000 Maribor, Slovenija.

2.2 Klijent je pravno ili fizičko lice koje naručuje usluge i kome taj pružalac daje usluge iz svoje delatnosti.

2.3 Usluga se odnosi na uslugu prevođenja ili lekture i korekture ili na usluge grafičkog dizajna koju za klijenta obavlja pružalac usluga.

3 Ponuda, porudžbina, promena ili otkazivanje ponude

3.1 Da bi stvorio informativnu ponudu, klijent mora da pruži što je moguće više informacija pružaocu usluge, kao što su vrsta usluge koju želi (prevod, lektura i korektura, sudski prevod, ispravka, stolno izdavaštvo, grafički dizajn), količina teksta ili materijala, izvorni i ciljni jezici, željeni rok za završetak projekta, kontaktne podatke, druge želje i zahteve.

3.2 Upit ili informativna ponuda pružaoca usluge nije obavezujuća i ne znači da je porudžbina potvrđena, jer je za validnost iste ključna pismena potvrda porudžbine (sledeće se smatra formalnim nalogom: porudžbina putem e-pošte, štampanog obrasca za porudžbinu ili ispunjenog elektronskog obrasca na našoj internetskoj stranici: https: / /kjtranslations.online/) ili avansno plaćanje usluge u roku i pod uslovima navedenim u ponudi.

3.3 Ugovor se zaključuje između pružaoca usluge i klijenta kada pružalac usluge pismeno potvrdi nalog klijenta putem e-pošte.

3.4 Svaka promena ili otkazivanje naloga je prihvatljiva samo ako se klijent obaveza da će podmiriti sve nastale troškove. Količina obavljenog posla (završena ili delimična) izračunava se srazmerno troškovima.

4 Prava i obaveze pružaoca usluga i klijenta

4.1 Pružalac usluge se obavezuje da će sve naručene usluge izvršiti na kvalitetan način, u skladu sa svojim najboljim mogućnostima, znanjem i veštinama, uputstvima klijenta i u dogovorenom roku.

4.2 Rok isporuke određuje se po prijemu materijala. Dnevna norma prevođenja je 6 standardnih stranica. Dnevna norma za lekturu i korekturu je 15 do 20 standardnih stranica. Dan prihvatanja i dan isporuke prevoda, vikendi i praznici nisu uključeni u dnevnu normu, osim u slučajevima kada se pružalac usluga i klijent dogovore drugačije.

4.3 U slučaju nepoštovanja rokova, pružalac usluge je dužan da o tome odmah obavesti klijenta. U tim okolnostima, klijent nema pravo da odbaci isporuku prevoda ili usluge i nema pravo da otkaže ugovor. U slučaju kašnjenja, pružalac usluge može klijentu ponuditi popust.

4.4 Prevod se klijentu dostavlja u jednom primerku putem e-pošte, na elektronskom mediju ili u štampanom obliku. Ako nije drugačije dogovoreno, pružalac usluga dostavlja prevedeni materijal e-poštom, osim u slučaju sudskih prevoda, koji pružalac usluge dostavlja u vidu preporučenog pisma putem Pošte Slovenije.

4.5 Klijent je dužan da preda originalni tekst u elektronskom obliku ili formatu koji se može uređivati, u protivnom pružalac usluge neće biti odgovoran za gubitak originalnog obrasca nakon prevoda.

4.6 Pružalac usluge garantuje najstrožu zaštitu ličnih podataka, službenih i poslovnih tajni klijenta u dostavljenim originalima, usmenim objašnjenjima i pismenim prevodima i ni pod kojim uslovima ih ne sme otkriti trećim licima ili neovlašćenim osobama. Pružalac usluga ima mogućnost da podugovaračima (prevodiocu, lektoru) dostavi samo one informacije koje su im potrebne za njihov rad.

4.7 Ako tekst koji je predmet ugovora sadrži neobične izraze, nepoznate akronime ili skraćenice, profesionalnu terminologiju koju je teško razumeti ili već utvrđene uslove koje pružalac usluge mora uzeti u obzir, klijent se obavezuje da će imenovati kontakt osobu, ako je to traženo od pružaoca usluge, kojoj će se ovaj obratiti radi pojašnjenja, pribavljanja terminološkog rečnika ili dodatne literature, u protivnom će pružalac usluge koristiti referentni materijal koji mu je dostupan i prevoditi tekst u skladu sa svojim sopstvenim znanjem i veštinama. Ako klijent ne izvrši svoje obaveze, sve žalbe zbog neprimerene upotrebe terminologije bit će odbijene.

4.8 Svaka žalba bit će uzeta u razmatranje ako se podnese u pisanoj formi preporučenim pismom ili e-poštom najkasnije 8 dana od dana pružanja usluge. U slučaju veće porudžbine (više od 100 standardnih stranica), klijent ima pravo na produženi rok za žalbe, ali do 30 dana od dana pružanja usluge. Ako klijent propusti zakonom propisani rok za podnošenje žalbe, provajder usluge neće razmotriti sadržaj žalbe. Jedna žalba za svaki pojedinačni nalog može se uzeti u obzir.

4.9 Zahtev za žalbu mora da sadrži podatke o nalogu, izričito navedene komentare i pojašnjene korekcije u vezi sa prevodom. U slučaju da navedeni komentari nisu obuhvaćeni zahtevom, žalba se zanemaruje.

4.10 U slučaju opravdanog prigovora (po proceni i mišljenju pružaoca prevodilačkih usluga i nezavisnog prevodioca ili lektora), poboljšani i dodani proizvod se dostavlja klijentu u dogovorenom roku. Pružalac usluga može ponuditi popust klijentu za opravdanu tvrdnju.

4.11 Žalba je neopravdana ako klijent prilikom naručivanja prevoda odbije predloženu lekturu (obično u slučaju tekstova namenjenih za objavljivanje), a klijent se žali na prevod zbog manjih stilskih ili pravopisnih grešaka, koje su u tim slučajevima pre svega lektorov domen. Ako je prevedeni tekst objavljen ili prenesen na bilo koji način i klijent prethodno nije obavestio pružaoca usluge o tome i nije zatražio lekturu i ispravku pre objavljivanja teksta, klijent nema prava na nadoknadu za moguće greške u tekstu. Pružalac usluge ne garantuje kvalitet prevoda koji se vrši na izričit zahtev klijenta u neprimereno kratkom roku.

4.12 Ako klijent to nije izričito zabranio, pružalac usluga ima pravo da u svojim referencama navede ime ili logotip klijenta. Pružalac usluga štiti sve stečene podatke o klijentima u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i Zakonom o zaštiti potrošača.

5 Cene, popusti i uslovi plaćanja

5.1 Usluge se naplaćuju u skladu sa važećim cenovnikom pružaoca usluga na dan zaključenja ugovora ili u izuzetnim slučajevima u skladu sa cenama utvrđenim posebnim pisanim ugovorom sa klijentom.

5.2 Cene su izračunate za jednu (1) standardnu stranicu (250 reči) i ne uključuju PDV. Najmanja jedinica je jedna (1) standardna stranica. Minimalni iznos porudžbine je 15 € bez PDV-a.

5.3 Prevod se obično izračunava prema izvornom tekstu. U slučajevima kada se cena ne može odrediti iz izvornog teksta, prevod se izračunava prema traženom jeziku.

5.4 Cene su okvirne i mogu varirati u zavisnosti od stepena teškoće, što se utvrđuje nakon pregleda teksta. Za terminološki zahtevne tekstove i za hitne prevode isporučene u kraćem vremenskom roku, pružalac usluga naplaćuje dodatni iznos za stepen težine ili hitnosti po prethodnom dogovoru sa klijentom. Za tekstove na papiru ili u elektronskoj formi koji ne dozvoljavaju OCR skeniranje ili elektronsko kopiranje teksta (lošiji fotokopiji, rukopis, nečitljivi skenirani dokumenti), naplaćujemo 10% marže na cenu.

5.5 Redovni popusti mogu se odobriti redovnim klijentima na osnovu sporazuma ili ugovora o dugoročnoj saradnji.

5.6 Za velike količine ili ponavljajuće tekstove, pružalac usluga može odobriti količinski popust ili popust za ponavljanje, što se ne primenjuje automatski za sledeće porudžbine. Popusti se odobravaju za svaki prevod posebno.

5.7 Pravna lica plaćaju uslugu nakon izvršenja na osnovu izdate fakture ili unapred na osnovu predračuna. Rok plaćanja naveden je na fakturi.

5.8 Fizička lica plaćaju uslugu pre njenog obavljanja. Prevod ili lektura započinju odmah nakon uplate ili nakon prijema računa.

5.9 Rok plaćanja je deset (10) dana od izdavanja računa. Za javne ugovore ili dugoročne poslovne odnose (ako se strane dogovore pismeno), rok plaćanja je trideset (30) dana od izdavanja računa. Plaćanje se vrši na bankovni ili PayPal račun pružaoca usluga.

5.10 Ako postoji sumnja u sposobnosti klijenta, u slučaju velikih porudžbina, porudžbine stranih klijenata, prvih zaključenih poslova i u drugim slučajevima kada pružalac usluge smatra da je to potrebno, pružalac usluga ima pravo da zahteva predujam od klijenta pre nego što počne da izvršava porudžbinu. Za neblagovremena plaćanja pružalac usluga zadržava pravo naplate zakonske zatezne kamate. Ako klijent ne podmiri svoje obaveze u roku od 8 dana nakon što je primio opomenu, pružalac usluga može iskoristiti sve zakonske mere za otkup duga.

6 Autorska prava

6.1 Dok se usluga u potpunosti ne izmiri, u skladu sa važećim zakonom o intelektualnoj svojini, sve prevedene datoteke su vlasništvo pružaoca usluge. Nakon plaćanja računa, sva autorska prava pripadaju klijentu. Pružalac usluga ne preuzima nikakvu odgovornost za kršenje materijalnih autorskih prava ili moralnih autorskih prava trećih lica. U slučaju neplaćene fakture, svaka upotreba, prezentacija, delimična ili potpuna reprodukcija prevoda je protivzakonita.

7 Završne odredbe

7.1 Tekst u ovim Opštim uslovima obavezuje ugovorne strane.

7.2 Nadležni sud u Ljubljani nadležan je za rešavanje sporova koji se ne mogu rešavati sporazumno.