Prevod zvaničnih dokumenata, kao što su venčani list, izvod iz matične knjige rođenih i slično, zahteva veliku preciznost. Budući da će se ovi prevodi smatrati zvaničnim dokumentima u stranim državama, oni takođe zavise od zemlje do zemlje.

Sudski prevod vrši sudski tumač, koji daje izjavu i potpis dokumentu, garantujući da prevod u potpunosti odgovara originalu. Potvrda autentičnosti potpisa se vrši pomoću Apostila, koji je odštampan, učvršćen ili priložen uz dokument.

Šta je pečat Apostille?

Verovatno mnogi od vas nikada nisu čuli za Apostille. To je vrsta pečata koja se koristi za overu ili legalizaciju javnih dokumenata od 5. oktobra 1961. godine, kada je potpisana Haška konvencija, i uz pomoć kojeg je proces legalizacije zvaničnih dokumenata mnogo lakši.

Države potpisnice, potpisivanjem Konvencije, složile su se da je za legalizaciju stranog dokumenta dovoljno da je isti overen pečatom nazvanim apostille u državi u kojoj je dokument izdat. Ovo osetno skraćuje proces legalizacije zvaničnih dokumenata, ali je ipak potrebno obratiti pažnju na zahteve svake države zasebno.

Za koje dokumente je potrebno imati apostilu?

Pečat apostila se koristi za sve zvanične dokumente koje su izdali različiti organi države, potvrđujući autentičnost pečata i potpisa zvaničnog lica na dokumentu, ali ne i njegov sadržaj.

A na kojim zvaničnim dokumentima će vam trebati pečat sa apostilom? To su:

  • dokumenti koje izdaju organi i zaposleni u državnim sudskim kancelarijama, državnom tužilaštvu i sudskim izvršiteljima;
  • administrativne dokumente koje su izdali i overili javni beležnici;
  • službene beleške o upisima u javne knjige;
  • zvanična ovlašćenja za potpis na privatnim dokumentima (presude, izvod iz matične knjige rođenih, venčani list, izvod iz matične knjige umrlih, uverenja o državljanstvu, diplome, transkripcije)

Ko je kompetentan za apostile?

Kada vam je potrebna potvrda sa apostilom, morate da kontaktirate nadležne okružne sudove ili Ministarstvo pravde. Tamo će moći potvrditi autentičnost potpisa sudije, beležnika, sudskog tumača ili drugih lica koji su potpisnici dokumenta.

Bitno je obratiti pažnju na jednu važnu razliku. Potpis javnog beležnika može overiti samo okružni sud koji je nadležan u mestu sedišta javnog beležnika, dok potpis sudskog tumača može overiti samo Ministarstvo pravde.

Apostila za sudski prevod

Kada vam je potrebna overa sudskog prevoda, morate biti svesni da je u pitanju veoma precizan proces koji mogu obavljati samo profesionalno obučeni prevodioci, zvani sudski tumači. Ali pre nego što donesete dokument na prevod, saznajte da li vaš dokument treba da bude overen apostilom.

Ako utvrdite da vam je potreban apostil na sudskom prevodu, prvo morate overiti originalni dokument kod suda koji ga je izdao, pa samo nakon toga sudski tumač može istovremeno prevesti dokument i apostil.

Zahtevi za potvrdu autentičnosti se razlikuju u zavisnosti od države i institucije

Kako neke zemlje imaju različite zahteve za overu, pažljivo se raspitajte o ovome. Na primer, u nekim zemljama pečat apostila mora biti i na originalu i na prevodu. U ovom slučaju, apostila se stavlja na original; nakon toga, sudski tumač prevodi i dokument i apostile, a zatim se apostila stavlja i na prevod.

Pored toga, zahtevi se razlikuju u zavisnosti od institucije, pa je neophodno unapred saznati da li vam je potrebna potvrda apostilom samo na originalu, samo na prevodu ili na oboje.