Šta to znači biti sudski prevodilac?

Pre svega, potrebno je razjasniti da postoji razlika između prevodioca i sudskog prevodioca.

Sudski prevodioci su jedini ovlašćeni za prevođenje zvaničnih dokumenata kao što su školska svedočanstva, diplome, uverenja o državljanstvu, sudske odluke itd, kada se isti trebaju predati određenoj zvaničnoj instituciji. Zaduženi su i za tumačenje na sudu i u policijskim stanicama: na primer prilikom davanja iskaza svedoka, u slučaju intervjua nakon uhićenja ili prilikom pregleda na carini. Sudski prevodioci ne smeju da odstupaju od onog što je napisano u dokumentima tokom prevoda: to znači da prevod mora biti dosledan, precizan i jasan. Dakle, sopstvenim pečatom, sudski prevodioci garantuju da prevod određenog dokumenta u celosti odgovara originalu.

Kako postati sudski prevodilac?

Svaka država poseduje različita pravila u vezi toga kako postati sudski prevodilac.

Kada je u pitanju Srbija i kada se javi potreba za sudskim prevodiocima, Ministarstvo pravde ima obavezu da objavi zvanično konkurs za imenovanje stalnih sudskih prevodilaca. Opšti uslovi tog konkursa navode da svi punoletni građani Republike Srbije koji imaju potpuno znanje određenog jezika, te koji su u potpunosti upoznati sa pravilnim korišćenjem pravne terminologije, a uz to imaju i minimalno petogodišnje iskustvo u poslovima prevođenja, imaju pravo da se prijave na konkurs objavljen od strane Ministarstva pravde.

Šta je potrebno za prijavu na konkurs?

Da biste se prijavili za polaganje ispita u Republici Srbiji, potrebno je sledeće:

  • Da ste državljanin Republike Srbije
  • Da imate odgovarajuće visoko obrazovanje za određeni strani jezik ili da posedujete potpuno znanje jezika sa koga se prevodi i na koji se prevodi usmeni govor ili pisani tekst
  • Da ispunjavate zakonom utvrđene uslove za zaposlenje kao državni službenik
  • Da poznajete pravnu terminologiju terminologiju koja se koristi u jeziku sa koga se prevodi ili na koji se prevodi
  • Da imate najmanje pet godina iskustva na prevodilačkim poslovima

Osim navedenih uslova, takođe se očekuje od svakog kandidata da dostavi standardnu dokumentaciju, u vidu izvoda iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu, kao i potvrdu da nije krivično gonjen ili osuđivan.

Obaveza nadležnog ministarstva je da u roku od 60 dana od kada primi zahtev prijavljenog, pruži i adekvatan odgovor na njega.

Da li je potrebno položiti određene testove?

Budući sudski prevodilac na konkursu ne polaže nikakve testove, ali se uzima u obzir da ima završen kurs za sudske prvodioce koji se organizovano sprovodi u Udruženju naučnih i stručnih prevodilaca Srbije sa sedištem u Beogradu.

Ako želite da se bavite poslovima sudskog prevodioca, imajte na umu da proces dobijanja sertifikata bi mogao biti veoma dugačak. Uprkos tome, sav trud i vreme će se isplatiti jer je sudski prevodilac izuzetno cenjeno zanimanje.

Korisni linkovi

Više informacija, kao i kontakte, možete pronaći na veb stranici Ministarstva pravde Republike Srbije: https://www.mpravde.gov.rs/tekst/756/tumaci-i-prevodioci.php .