Kultura utiče na toliko aspekata ljudskog ponašanja da je lako zaboraviti kako je uopšte imate. Kako ljudi odrastaju, uče da se povinuju kulturnim standardima, ali ako poslujete u inostranstvu, brzo ćete shvatiti da ne žele svi da posluju na način na koji vi poslujete. Kulturni obrasci društva određuju prihvatljive reakcije na određene društvene situacije.

Razumevanje uticaja kulture na poslovanje je postalo osnovna kompetencija koju određena multinacionalna korporacija mora posedovati da bi nastavila poslovanje.

1. Komunikacija

Efikasna komunikacija je od presudnog značaja za uspeh u bilo kom poslovanju, bilo da se radi o malom početnom preduzeću ili o velikoj korporaciji. Iako često čujete da je engleski jezik za poslovanje, nikada se ne preporučuje pretpostaviti da će svi vaši poslovni partneri širom sveta razumeti engleski jezik.

Kada je reč o međunarodnom poslovanju, jedan od metoda za premošćivanje kulturoloških razlika je premošćivanje kroz jezik. Razumite jezik kojim govori vaše ciljno tržište i kako možete da ga koristite da biste izrazili vaše poruke. Osim toga, iako vam fluentnost na engleskom jeziku može pružiti profesionalnu prednost širom sveta, razumevanje značaja suptilne, neverbalne komunikacije između kultura može biti podjednako važno u međunarodnom poslovanju.

2. Kodeks ponašanja na radnom mestu

Tačnost je relativan pojam. Neke kulture imaju opušteniji pristup vremenu i rokovima. U takvoj kulturi, nerviranje kada ste primorani da čekate sastanak smatra se nepoštovanjem, a pritiskanje nekoga da ispuni rok može dovesti do poslovne nezainteresovanosti. Umesto toga, pokušajte da naučite više o lokalnoj kulturi i oponašajte ponašanje lokalnih poslovnih partnera.

Kada radite sa stranim poslovnim partnerima i saradnicima, potrebno je posvetiti veliku pažnju tome koliko se formalno izražavate. U nekim kulturama, normalno je nekoga koga ste tek upoznali osloviti imenom, a opet u drugim ga trebate oslovljavati po prezimenu ili tituli.

3. Poslovna hijerarhija

Hijerarhija organizacije i stavovi prema odgovornostima rukovodstva se takođe mogu značajno razlikovati između kultura. Kulturne norme mogu da utiču na to da li se zaposleni na nižim ili srednjim rukovodećim položajima osećaju prijatno u slučaju zalaganja na sastancima, preispitivanja odluka viših rukovodilaca ili pri izražavanju drugačijeg mišljenja. Ta osećanja su često odraz društvenih vrednosti te zemlje ili prisustva socijalne (ne)jednakosti.

Preduzeća koja nameravaju da uđu na globalno tržište moraju imati jasno razumevanje kako kulturne varijacije mogu da utiču na njihovo poslovno ponašanje na drugim tržištima. Njihov uspeh zavisi od njihove prikazane svesti o kulturnoj raznolikosti i činjenice da svako tržište ima svoj niz ciljeva, preferencija i očekivanja. Kroz lokalizaciju, K&J Translations vam može pomoći da se uspešno izborite sa kompleksnošću kulturoloških razlika.