Da li znate ispravno koristiti reči kao što su: od, do, mimo, sa, u, na, pod i dr.? Da li znate da se ove reči koriste u kombinaciji sa određenim padežima i samo tako napisane se smatraju ispravnim? U ovom blogu pročitajte nešto o predlozima kako biste poboljšali svoje znanje i izbegli mogućnost pravljenja gramatičkih grešaka.

Predlozi spadaju u nepromenjivu vrstu reči; stoje uz imenice ili zamenice i označavaju odnose među rečima u rečenici. Ove reči ne mogu se naći ispred glagola. Mnogo ljudi greši pri upotrebi predloga radi i zbog. Naime, predlog radi označava nameru (na primer: Odselio se radi posla), a predlog zbog označava neku posledicu (na primer: Odustali su zbog novca). Predloge delimo na:

  • Prave i
  • Neprave

Pravi predlozi su reči čija je primarna funkcija u rečenici, funkcija predloga. Nepravi predlozi, primarno pripadaju drugoj vrsti reči, a sekundarno imaju funkciju predloga.

Neprave predloge možemo podeliti na:

  • Priloge koji su u isto vreme i predlozi, na primer: pre, blizu, preko i dr.,
  • složene predloge, gde je na prvom mestu pravi predlog, a na drugom predlog ili imenica, na primer: umesto, uoči, navrh, ispred i dr.
  • imenice u instrumentalu,
  • imenice koje mogu postati predlozi, na primer: duž, put, kraj itd.

Kako smo već naglasili, predlozi su reči koje stoje uz imenice i zamenice. Znamo da se imenice i zamenice menjaju kroz padeže, pa prema tome potrebno je znati za svaki predlog u kojem padežu zahteva imenicu ili zamenicu. U tabeli ispod možete pročitati koji predlozi su karakteristični za određeni padež.

Kao što vidite, jedino su nominativ i vokativ padeži bez predloga i kao takve ih nazivamo samostalnim padežima, dok su ostali nazvani nesamostalni padeži.

Padeži

Predlozi

Genitiv

iz, od, do, izvan, između, bez, blizu, zbog, radi, poput, pored, pre, mimo, kraj, oko, ispod, iznad, ispred, uvrh, s

Dativ

nasuprot, k, ka, prema…

Akuzativ

kroz, uz, u, na, za…

Instrumental

s, sa, nad, pod, za, među…

Lokativ

pri, u, na, o, po…

Postoje predlozi koji se mogu koristiti sa dva padeža.

Na primer, predlozi na, po, o se koriste sa lokativom kada označavaju lokaciju gde se nešto nalazi: Hrana je na stolu; Hodala je po stanu. Međutim, ako označavaju kretanje, koriste se u akuzativu: Idem na fakultet; Idem po knjige itd.

Zatim, predlozi nad, pod, među, pred, koji su karakteristični za instrumental kada govorimo o stanju mirovanja (na primer: Među zgradama je igralište; Sedeli su pred školom; Pod stolom je olovka), ako označavaju kretanje koriste se sa akuzativom: Pas je pobegao pod sto; Izašli su pred školu; Idem među strance itd.

Postoje predlozi koji se mogu koristiti i sa tri padeža u zavisnosti od toga šta označavaju.

To su predlozi za i u.

Predlog za koristimo u instrumentalu, akuzativu i genitivu. U instrumentalu se koristi kada je njegovo značenje iza ili kada označava praćenje, na primer: Škola mi je za leđima; Idem za njima itd.

Predlog u se koristi u lokativu, akuzativu i genitivu.

U lokativu nam govori o mestu, tj. lokaciji gde se nešto nalazi: Ja sam u kući.

U akuzativu, predlog u se koristi kada znači kretanje: Idem u kuću.

U genitivu se ne koristi tako često i mnogo češće se koristi predlog kod, ali kada ga koristimo, govorimo o pripadnosti, na primer: U nas; U Srba; U Bosanaca i sl.

 

Pravilna upotreba predloga je jako važna, kako u govoru tako i u pisanju.

Ukoliko je nešto ostalo nejasno vezano za temu ovog bloga, ili ako imate pitanja i predloge, slobodno nas kontaktirajte! A mi ćemo se potruditi da vam čim pre odgovorimo.